Voorwaarden

Onze checklist

Speciaal voor uw verhuis

Algemene Voorwaarden www.deverhuiswinkel.be

 

I. ALGEMEEN

 

 

1. Algemeen

 

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten

door de Verkoper.

1.2. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk worden afgeweken, dit via post of email.

1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Aankoper geen recht op

toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.

1.4. De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken.

De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen Aankoper en Verkoper.

De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Consument

De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Onderneming.

1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter

op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan,

blijven overige bepalingen in deze Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige

bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 

 

2. Definities

 

2.1. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden hier.

2.2. Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in uitoefening van een beroep of firma.

2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.4. Aankoper: de Consument of Onderneming die met Verkoper een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.

2.5. Verkoper: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan Aankoperen aanbiedt.

2.6. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.

2.7. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Verkoper aan de Aankoper.

2.8. Producten: de producten en diensten die door Verkoper worden aangeboden.

2.9. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.10. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.11. Website: de door Verkoper ontwikkelde website(s).

2.12. Identiteit Verkoper:

 

Naam ondernemer: Miguel De Waele

handelend onder de namen:

DEWA-rent

De Verhuis Winkel

 

Vestigingsadres:

Ambachtensstraat 2, 9900 Eeklo

 

 

Telefoonnummer: 0479 83 86 09

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 - 19:00 uur

Zaterdag: 8u - 12.00u.

Zondag gesloten

E-mailadres: info@deverhuiswinkel.be

 

Ondernemingsnummer: 0847038345

BTW-identificatienummer: BE0847038345

 

 

3. Tot stand komen van een overeenkomst

 

3.1. Elke aanbieding van de Verkoper zal en is vrijblijvend en dient als 1 geheel te worden beschouwd,

tenzij hiervan Schriftelijk is afgeweken.

3.2. Indien de Aankoper een bestelling plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat de Verkoper deze Schriftelijk aanvaardt,

dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.3. Al dan niet op de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding,

zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Indien bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte stalen,

heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. De Verkoper is niet gebonden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten,

indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Verkoper zijn verwijderd of genomen.

3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de Verkoper

beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen de gegevens als bewijs van de overeenkomst.

3.6. De Aankoper garandeert dat de hem in de aanvraag of bestelling aan de Verkoper opgegeven informatie juist en volledig is.

3.7. De Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren

of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Aankoper door de Verkoper zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

 

 

 

4. Prijzen

 

4.1. Alle prijzen voor Ondernemingen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

4.3. Alle prijzen en tarieven van de Verkoper zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Aankoper en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Aankoper indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.

4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Verkoper het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Verkoper de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Aankoper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

 

5. Levering

 

5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Verkoper in Eeklo, en word verstuurd naar de Aankoper via de door levercier gekozen tranporteur.

5.2. Alle door de Verkoper genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Verkoper bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Aankoper de Verkoper Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.3. Bij Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak, een levertermijn van 30 dagen.

Overschrijding van deze levertermijn geeft de Aankoper (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dat geval niet schadeplichtig.

5.4. De Verkoper is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de Verkoper gerechtigd aan Ondernemingen elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie

 

6.1. De Aankoper dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Aankoper na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de correcte zaken zijn geleverd;

b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene goederen;

c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

6.2. De Aankoper die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Verkoper. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Aankoper die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.

6.3. De Aankoper die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Verkoper.

6.4. Indien de Aankoper geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten

6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.

6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Verkoper is gemeld.

6.7. Elke aanspraak van de Aankoper ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:

a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Verkoper;

b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;

c. Verkoper niet terstond door de Aankoper in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

d. de Aankoper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

7. Betaling en facturering

 

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de Verkoper direct voldaan te worden. Pas na betaling, worden de goederen geleverd aan de Aankoper.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. De Verkoper is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming

bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Aankoper. Verkoper is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Verkoper, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van Verkoper (zoals bestelformulieren) door de Aankoper en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Aankoper.

8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Aankoper te wijten is aan de opzet of grove schuld van Verkoper, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Verkoper, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Aankoper aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van Verkoper ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Verkoper in rekening heeft gebracht.

8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

8.5. De Aankoper die Onderneming is vrijwaart de Verkoper voor alle schade die de Verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Verkoper geleverde zaken.

 

 

9. Overmacht

 

9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeVerkopers van de Verkoper, stakingen in het firma van de Verkoper, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeVerkopers of andere derden waarvan de Verkoper afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Verkoper is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

 

10. Intellectuele eigendom

 

10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Verkoper, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Verkoper.

10.2. De Aankoper en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).

10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Verkoper heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

10.4. Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.

10.5. Verkoper spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Verkoper geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal de Verkoper naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Aankoper komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij de Verkoper niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

 

11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

 

11.1. Verkoper verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Aankoper in het kader van de volgende doeleinden:

a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;

b. het in contact kunnen treden met de Aankoper;

c. het door de Verkoper verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van de Verkoper en aan haar gelieerde ondernemingen;

d. andere doeleinden die door Verkoper aan Aankoper kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een privacy statement op de Website.

11.2. Verkoper zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Aankoper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.

12.2. Geschillen tussen de Verkoper en de Aankoper worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Verkoper, tenzij de Verkoper als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Aankoper.

 

 

II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN

 

 

13. Transport / risico

 

13.1. Indien de verkochte zaak door de Verkoper of een door deze aangewezen vervoerder bij de Consument wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van de Consument van de bezorging af.

 

 

14. Ontbinding van overeenkomsten

 

14.1. Voor Overeenkomsten die zijn gesloten, heeft de Aankoper de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Verkoper, zonder opgave van redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is, zie 14.2.

14.2. Indien de Aankoper de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Aankoper dit Schriftelijk aan Verkoper te melden. De Aankoper dient de Producten te retourneren naar een door Verkoper vastgesteld retouradres. Herroepen, ruilen en retourneren is niet mogelijk voor:

 

Volgens specificaties van de Aankoper vervaardigde producten, die geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Aankoper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Producten die door Aankoper reeds gebruikt zijn;

Producten die door toedoen van Aankoper beschadigd zijn geraakt.

De Aankoper dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

14.3. Indien de Aankoper reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Aankoper de Overeenkomst met Verkoper ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Aankoper terugbetalen. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door de schuld van de Aankoper zijn beschadigd.

 

14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Verkoper schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Aankoper te wijten is of anderszins voor risico van de Aankoper komt, zal Verkoper de Aankoper hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Aankoper terug te betalen bedrag in te houden.

14.5 Indien Verkoper en consument een dispuut onderling niet kunnen oplossen, kan consument een klacht indienen via het platform voor Online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR). Meer informatie is beschikbaar op het ODR platform.

 

 

 

III. Overeenkomsten met Ondernemingen

 

 

15. Transport, Levering en Risico.

 

15.1. Het Product is voor risico van de Aankoper van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Aankoper.

15.2. De Aankoper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Aankoper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Aankoper. De Aankoper is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen Verkoper en Aankoper is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Aankoper, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Aankoper.

 

 

16. Eigendoms-voorbehoud

 

16.1. Alle door Verkoper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper of diens toeVerkopers tot het op grond van de Overeenkomst door de Aankoper verschuldigde bedrag aan Verkoper is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.

16.2. De Aankoper zal de door Verkoper geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn firma. Indien de Aankoper (mede) uit door Verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Aankoper die zaak slechts voor Verkoper totdat de Aankoper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Verkoper heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Aankoper alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.

16.3. Indien de Aankoper in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Verkoper is verschuldigd, is Verkoper gerechtigd alle zaken die reeds aan de Aankoper zijn geleverd, terug te nemen. De Aankoper machtigt Verkoper onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Aankoper te doen retourneren en geeft Verkoper en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn firmasterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.

16.4. Het is de Aankoper niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

 

 

17. Betaling en zekerheid

 

17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

17.2. Wanneer de Aankoper in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.

17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Aankoper worden alle betalingsverplichtingen van de Aankoper onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Verkoper hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Verkoper schadevergoeding te vorderen.

17.4. De Verkoper is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Aankoper heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Aankoper op de Verkoper. Ingeval de vordering van de Verkoper op de Aankoper nog niet opeisbaar is, maakt de Verkoper van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Aankoper beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Aankoper zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Verkoper zal de Aankoper indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

17.5. De Aankoper is verplicht op eerste verzoek van de Verkoper terstond genoegzaam en in de door de Verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Aankoper daaraan niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

17.6. Indien de Aankoper aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

 

 

18. Ontbinding overeenkomst

 

18.1. Indien de Aankoper niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de Verkoper voldoet en zij door de Verkoper Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Aankoper of stillegging of liquidatie van diens firma, is de Verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Verkoper op de Aankoper mocht hebben terstond volledig opeisbaar Indien de behoorlijke nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de Aankoper geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Verkoper komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 9 worden genoemd, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Deals in deze maand

 

Ontdek onze promoties deze maand.

Vraag er naar!

U bespaart...

 

Bij deverhuiswinkel.be bespaart u tientallen euro's. En toch bent u goed geholpen, super toch?

Shop

 

Ontdek onze e-shop, en bekijk welk materiaal en verhuiswagen er best bij u past.

Koop hier uw verhuisdozen online, en geniet van een zorgeloze verhuis.